Tjänster inom schaktfri ledningsbyggnad

Vi åtar oss arbeten inom schaktfri ledningsbyggnad vilket innebär:

Styrbar borrning, AT-borrning, rörtryckning med jordraket och hammarborrning.

 

Projektering

 

Vi kan ta hand om helheten som utsättningar av befintliga kablar (el, tele, gas, VA, fiber, fjärrvärme mm.) Även inmätning av borrningen i höjd och sidoläge.

 

Projektering

 

 

 

Styrd horisontell borrning

 

 

Styrd borrning, styr man borrskeden i plan och profil med hjälp av elektronik, jetspolning och styrsked. Som samtliga styrda metoder borrar man först ett pilothål som sedan ryms upp med hjälp av en rymmare. Detta sker i ett eller flera steg beroende på dimension.Pilotstången borras fram i marken efter en förutbestämt linje. Borrhuvudets läge kontrolleras med inbyggd radiosändare och styrs med en vinklad styrsked. När stången dras ut igen, vidgas borrhålet med rymmare. Samtidigt dras mediaröret in i det borrade hålet.

Förutsättningar:

Startgrop: Minimal

Begränsningar: Morän, grus, sten och berg

Dimensioner och längder: 50mm-600mm, 20-400m

Används i: Huvudsakligen i lera och sand.

Används till: Skyddsrör eller mediarör för el, tele, gas, fjärrvärme, vatten, tryckspillvatten, även självfallsledningar för spill- och dagvatten.

Risker: Markhävning, sten, block, berg etc. som ligger i vägen för borrningen. Störningar av radiosändaren (sökutrustningen) vid borrning i närheten av elkablar.

 

 Lille borr
Jordraket-grundomat

 

 

Jordraket är den billigaste och enklaste borrmetoden. Överlägsen smidigast och snabbast för kortare små hål. Jordraketen är tryckluftsdriven för att ge hög slagkraft och den fungerar i blockfria material, inte i lös lera och under grundvattennivå.Jordraketens tryckluftsdrivna slaghammare fungerar som en syl. Den pressar jordmaterial åt sidan och skapar ett hål i marken, där ett plaströr fästs i jordraketen.

 

Förutsättningar:

 

Stargrop: 0,5*1,5 djup 0,2m under rörcentrum

 

Begränsningar: Större sten, berg, lös lera, under grundvatten nivå. Dimensioner och längder: 30mm-110mm, 0-18m

 

Används till: Skyddsrör för el, tele, vatten, gas, tryckavlopp etc.

 

 

 

 Jordraket
Hammarborrning

 

 

Används där risken är stor för hinder i form av hård morän, block, sten eller berg. Då är hammarborrning en säker metod. Hammarborrning sker med ett skyddsrör i alla markförhållanden förutom berg där skyddsrör ej behövs.Den tryckluftsdrivna slaghammaren får borrkronan att krossa allt i sin väg. Den ytrre ringborrkronan drar med sig ett foderrör av stål som håller hålet öppet och fungerar som skyddsrör efter avslutat arbete. Borrkaxet tas ut genom foderröret.

Förutsättningar:

Startgrop: Mått 2,5m x 6m – 3mx9m beroende på borrdimension. Djup min 0,7 m under rörgångens centrum. Fast avgrusad botten ev länshållning.

Begränsningar: Lera

Dimensioner och längder: 139-219mm, 0-30m.

Används i: Alla jordarter samt berg.

Används till: Skyddsrör för el, tele, gas, fjärrvärme, vatten och avlopp mm.

 

Hammarborr
AT-Borrning

 

 

Borrningen lämpar sig för tillfällen när marken är så hård och stenbemängd att traditionell styrd borrning inte fungerar. AT-borrning bygger på samma metod som styrd borrning, att man med hjälp av elektronik styr i plan och profil borrkronans riktning.Pilotstången borras fram i jordmaterialet efter en förutbestämd linje. Rullborrkronan roteras av en invändig drivaxel och mal sönder allt i sin väg. Borrkronans riktning styrs genom att positionera den yttre borrstången svinkel. Borrhuvudet följs med inbyggd radiosändare. När stången dras ut igen, vidgas hålet med en rymmare samtidigt som media röret dras med in i det borrade hålet.

Förutsättningar:

Startgrop: minimal

Dimensioner och längder: 50mm-500mm, 50-300m

Används i: Friktionsmaterial, lera, stenhaltig hård mark och även berg.

Används till: Skyddsrör eller mediarör för el, tele, gas, fjärrvärme, vatten, tryckspillvatten, även självfallsledningar för spill- och dagvatten.

 Store borr